ગુજરાતી

માં પરસાદ આપવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરસાદ આપવો1પ્રસાદ આપવો2

પરસાદ આપવો1

  • 1

    મારવું.

ગુજરાતી

માં પરસાદ આપવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરસાદ આપવો1પ્રસાદ આપવો2

પ્રસાદ આપવો2

  • 1

    દેવ, ગુરુને અર્પણ કરેલા નૈવેદ્યમાંથી વહેંચવું.

  • 2

    માર મારવો.