ગુજરાતી

માં પરસાદ ચખાડવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરસાદ ચખાડવો1પ્રસાદ ચખાડવો2

પરસાદ ચખાડવો1

  • 1

    મારવું.

ગુજરાતી

માં પરસાદ ચખાડવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરસાદ ચખાડવો1પ્રસાદ ચખાડવો2

પ્રસાદ ચખાડવો2

  • 1

    માર મારવો.