ગુજરાતી

માં પરહેજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરહેજ1પર્હેજ2

પરહેજ1

વિશેષણ

 • 1

  બંધનમાં પડેલું; કેદી.

 • 2

  કરી-પરહેજી પાળનારું.

 • 3

  પરહેજગાર.

ગુજરાતી

માં પરહેજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરહેજ1પર્હેજ2

પર્હેજ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પરહેજ; બંધનમાં પડેલું; કેદી.

 • 2

  કરી-પરહેજી પાળનારું.

 • 3

  પરહેજગાર.

 • 4

  કરી.

 • 5

  સંયમ; નઠારાં કામોથી દૂર રહેવું તે.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કરી.

 • 2

  સંયમ; નઠારાં કામોથી દૂર રહેવું તે.