ગુજરાતી

માં પરહેજગારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરહેજગાર1પર્હેજગાર2

પરહેજગાર1

વિશેષણ

  • 1

    નઠારાં કામોથી દૂર રહેનાર; સંયમી.

ગુજરાતી

માં પરહેજગારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરહેજગાર1પર્હેજગાર2

પર્હેજગાર2

વિશેષણ

  • 1

    પરહેજગાર; નઠારાં કામોથી દૂર રહેનાર; સંયમી.