ગુજરાતી માં પરાઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરાઈ1પરાઈ2

પેરાઈ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સાંઠાની બે ગાંઠ વચ્ચેનો ભાગ.

ગુજરાતી માં પરાઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરાઈ1પરાઈ2

પરાઈ2

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પારકી; બીજાની.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ખાંડણીનો દસ્તો.

 • 2

  સુરતી નરાજ.

 • 3

  પારકું; બીજાનું.

ગુજરાતી માં પરાઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરાઈ1પરાઈ2

પરાઈ

વિશેષણ

 • 1

  પારકું; બીજાનું.