ગુજરાતી

માં પુરાણપ્રિયની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પુરાણપ્રિય1પ્રાણપ્રિય2

પુરાણપ્રિય1

વિશેષણ

  • 1

    જૂનાને પસંદ કરનાર.

ગુજરાતી

માં પુરાણપ્રિયની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પુરાણપ્રિય1પ્રાણપ્રિય2

પ્રાણપ્રિય2

વિશેષણ

  • 1

    પ્રાણપ્યારું.