પ્રાણ કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાણ કાઢી નાખવો

  • 1

    ઘણું દિલગીર થવું.

  • 2

    પ્રાણ પાથરવા.

  • 3

    સતાવવું.