પ્રાર્થનાસમાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાર્થનાસમાજ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    એક અર્વાચીન ધર્મસમાજ.