ગુજરાતી

માં પ્રારંભશૂરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રારંભશૂર1પ્રારંભશૂરું2

પ્રારંભશૂર1

વિશેષણ

  • 1

    શરૂઆતમાં જ ખૂબ ઉત્સાહ બતાવનાર.

ગુજરાતી

માં પ્રારંભશૂરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રારંભશૂર1પ્રારંભશૂરું2

પ્રારંભશૂરું2

વિશેષણ

  • 1

    શરૂઆતમાં જ ખૂબ ઉત્સાહ બતાવનાર.