પરોણા જોગવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરોણા જોગવવા

  • 1

    પરોણાના ભોજન ઇત્યાદિની જોગવાઈ કરવી.

  • 2

    આરવાળી લાંબી લાકડી.

    જુઓ પરાણો