પુષ્પબાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુષ્પબાણ

પુંલિંગ