પુસ્તક બાંધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુસ્તક બાંધવું

  • 1

    છૂટાં પાનને ભેગાં સીવી પુસ્તક બનાવવું.