પહેલે ઘરથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહેલે ઘરથી

  • 1

    ધરમૂળથી; પ્રથમથી.