પહેલે પાટલે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહેલે પાટલે

  • 1

    આરંભમાં; છેક ટોચે; છેલ્લી હદે.