પહોંચબુક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોંચબુક

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાવતી આપવાના કાગળોની બાંધેલી વહી.

પહોચબુક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોચબુક

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાવતી આપવાના કાગળોની બાંધેલી વહી.