ગુજરાતી

માં પહોચેલુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોચેલું1પહોંચેલું2

પહોચેલું1

વિશેષણ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક ન છેતરાય તેવું; પક્કું.

ગુજરાતી

માં પહોચેલુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોચેલું1પહોંચેલું2

પહોંચેલું2

વિશેષણ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક ન છેતરાય તેવું; પક્કું.