પહોંચ ફાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોંચ ફાડવી

  • 1

    પાવતીની નોંધ રહે તેટલો ભાગ રાખી, તેની નકલ છૂટી કરીને આપવી.

પહોચ ફાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોચ ફાડવી

  • 1

    પાવતીની નોંધ રહે તેટલો ભાગ રાખી, તેની નકલ છૂટી કરીને આપવી.