ગુજરાતી

માં પહોચ ફાડવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોચ ફાડવી1પહોંચ ફાડવી2

પહોચ ફાડવી1

  • 1

    પાવતીની નોંધ રહે તેટલો ભાગ રાખી, તેની નકલ છૂટી કરીને આપવી.

ગુજરાતી

માં પહોચ ફાડવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પહોચ ફાડવી1પહોંચ ફાડવી2

પહોંચ ફાડવી2

  • 1

    પાવતીની નોંધ રહે તેટલો ભાગ રાખી, તેની નકલ છૂટી કરીને આપવી.