પહોળે હાથે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહોળે હાથે

  • 1

    ઉદારતાથી; છૂટે હાથે.