પાકું પાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાકું પાન

  • 1

    ઘરડું-વયે વૃદ્ધ માણસ.