પાકું મકાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાકું મકાન

  • 1

    ઈંટ ચૂનાનું બનાવેલું મકાન.