પાંચ વરસનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંચ વરસનું

  • 1

    જુવાન, આશાભર્યું ઉદા૰ હજુ પાંચ વરસનો બેઠો છું.