પાછલી રાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાછલી રાત

  • 1

    રાતનો અંત ભાગ.