ગુજરાતી

માં પાછોતરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાછોતર1પાછોતરું2પાછોતેર3

પાછોતર1

વિશેષણ

  • 1

    પાછતર; મોસમના પાછલા ભાગનું.

ગુજરાતી

માં પાછોતરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાછોતર1પાછોતરું2પાછોતેર3

પાછોતરું2

વિશેષણ

  • 1

    પાછતર; મોસમના પાછલા ભાગનું.

ગુજરાતી

માં પાછોતરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાછોતર1પાછોતરું2પાછોતેર3

પાછોતેર3

વિશેષણ

  • 1

    મોસમના પાછલા ભાગનું.

મૂળ

प्रा. पच्छ ( सं. पश्चात्)+( सं.) उत्तर