પાંજરાનો પોપટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંજરાનો પોપટ

  • 1

    પરાધીન માણસ; જેમ બોલાવે તેમ બોલે એવો તાબેદાર.