પાડૂઘલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાડૂઘલો

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    સગર્ભા થવાથી તેનું ધાવણું બાળક નબળું થઈ જાય તે.