પાડાં મૂંડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાડાં મૂંડવાં

  • 1

    પાડા મૂંડવા; નવરા હોઈ નકામું કામ કર્યા કરવું.

પાડા મૂંડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાડા મૂંડવાં

  • 1

    નવરાં હોઈ નકામું કામ કર્યા કરવું.