ગુજરાતી

માં પાડા મૂંડવાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડા મૂંડવાં1પાડાં મૂંડવાં2

પાડા મૂંડવાં1

  • 1

    નવરાં હોઈ નકામું કામ કર્યા કરવું.

ગુજરાતી

માં પાડા મૂંડવાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડા મૂંડવાં1પાડાં મૂંડવાં2

પાડાં મૂંડવાં2

  • 1

    પાડા મૂંડવા; નવરા હોઈ નકામું કામ કર્યા કરવું.