પાણી દેખાડવું(ઢોરને) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી દેખાડવું(ઢોરને)

  • 1

    તેને પાણી પીવા માટે ધરવું કે જળાશયે લઇ જવું.