પારસીમાં ચાલવી (વાત) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પારસીમાં ચાલવી (વાત)

  • 1

    સાંકેતિક બોલીમાં વાત થવી.