ગુજરાતી

માં પીઠમરદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીઠમરદ1પીઠમર્દ2

પીઠમરદ1

પુંલિંગ

  • 1

    +નાયકને મદદ કરનાર.

ગુજરાતી

માં પીઠમરદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીઠમરદ1પીઠમર્દ2

પીઠમર્દ2

પુંલિંગ

  • 1

    +નાયકને મદદ કરનાર.