પોચી છાતીનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોચી છાતીનું

  • 1

    ડરી જાય એવું.