પોતિયાં લઈ લેવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોતિયાં લઈ લેવાં

  • 1

    નુકસાન કરવું.

  • 2

    લૂંટવું.

  • 3

    ગભરાવવું.