પોતિયું કાઢીને ઊભા રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોતિયું કાઢીને ઊભા રહેવું

  • 1

    નાગાઈ કરવી.