પોદળા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોદળા જેવું

  • 1

    ઢગલાની પેઠે પડી રહે તેવું; સ્થૂલ-જડ; હાલે ચાલે નહીં તેવું ઢીલું પોચું.