ગુજરાતી

માં ફકાવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફકાવું1ફૂંકાવું2ફેંકાવું3ફંકાવું4

ફકાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ફાકવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ફકાવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફકાવું1ફૂંકાવું2ફેંકાવું3ફંકાવું4

ફૂંકાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ફૂંકવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ફકાવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફકાવું1ફૂંકાવું2ફેંકાવું3ફંકાવું4

ફેંકાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ફેંકવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ફકાવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફકાવું1ફૂંકાવું2ફેંકાવું3ફંકાવું4

ફંકાવું4

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ફાંકવું'નું કર્મણિ.