ગુજરાતી

માં ફકાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફકાવવું1ફૂંકાવવું2ફેંકાવવું3ફંકાવવું4

ફકાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ફાકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ફકાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફકાવવું1ફૂંકાવવું2ફેંકાવવું3ફંકાવવું4

ફૂંકાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ફૂંકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ફકાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફકાવવું1ફૂંકાવવું2ફેંકાવવું3ફંકાવવું4

ફેંકાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ફેંકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ફકાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફકાવવું1ફૂંકાવવું2ફેંકાવવું3ફંકાવવું4

ફંકાવવું4

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ફાંકવું'નું પ્રેરક.