ફૂંકી ફૂંકીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂંકી ફૂંકીને

  • 1

    બહુ સાવચેતીથી.