ફૂંકી ફૂંકીને કરડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂંકી ફૂંકીને કરડવું

  • 1

    કરડે છે એવું ન જણાય તે રીતે કરડવું.