ફૂટેલા કાળજાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂટેલા કાળજાનું

  • 1

    હૈયાસૂનું; ખબરદારી વિનાનું.