ફડચામાં નાંખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફડચામાં નાંખવું

  • 1

    દેવાળું જાહેર કરી, બાકી રહેલી મિલકતમાંથી દેવાની પતાવટ કરવી.