ગુજરાતી માં ફણસીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ફણસી1ફણસી2

ફણસી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ફણસનું ઝાડ કે તેનું લાકડું.

ગુજરાતી માં ફણસીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ફણસી1ફણસી2

ફણસી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક શાકની શિંગ.

  • 2

    ફણસનું ઝાડ કે તેનું લાકડું.