ગુજરાતી

માં ફુફવાડો મારવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફુફવાડો મારવો1ફૂંફવાડો મારવો2

ફુફવાડો મારવો1

  • 1

    જોરથી ફૂંફૂં કરવું.

  • 2

    ગુસ્સાથી બોલવું.

ગુજરાતી

માં ફુફવાડો મારવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફુફવાડો મારવો1ફૂંફવાડો મારવો2

ફૂંફવાડો મારવો2

  • 1

    ફૂં એમ અવાજ કરવો.