ફુફવાડો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફુફવાડો મારવો

  • 1

    જોરથી ફૂંફૂં કરવું.

  • 2

    ગુસ્સાથી બોલવું.

ફૂંફવાડો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂંફવાડો મારવો

  • 1

    ફૂં એમ અવાજ કરવો.