ફૂલીને ફાળકો થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂલીને ફાળકો થવું

  • 1

    ફૂલણજી થવું; મોટી બડાશો મારવી.