ગુજરાતી

માં ફલ આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફલ આવવું1ફૂલ આવવું2

ફલ આવવું1

 • 1

  વનસ્પતિને ફળ થવું.

ગુજરાતી

માં ફલ આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફલ આવવું1ફૂલ આવવું2

ફૂલ આવવું2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ફૂલ બેસવું.

 • 2

  ને અડકાવ આવવો.

 • 3

  આશા બંધાવી.