ગુજરાતી

માં ફલ બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફલ બેસવું1ફૂલ બેસવું2

ફલ બેસવું1

  • 1

    વનસ્પતિને ફળ થવું.

ગુજરાતી

માં ફલ બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફલ બેસવું1ફૂલ બેસવું2

ફૂલ બેસવું2

  • 1

    પુષ્પ થવું.