ફળ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફળ આવવું

  • 1

    વનસ્પતિને ફળ થવું.

ફળ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફળ આવવું

  • 1

    ફળ બેસવું.

  • 2

    પરિણામ મળવું.