ગુજરાતી

માં ફળ આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફળ આવવું1ફળ આવવું2

ફળ આવવું1

  • 1

    વનસ્પતિને ફળ થવું.

ગુજરાતી

માં ફળ આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફળ આવવું1ફળ આવવું2

ફળ આવવું2

  • 1

    ફળ બેસવું.

  • 2

    પરિણામ મળવું.