ફાટ્યા ખાતે વાત હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટ્યા ખાતે વાત હોવી

  • 1

    અસભ્ય કે ઉદ્ધત થયેલું હોવું.