ફાસફૂસની તાપણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાસફૂસની તાપણી

  • 1

    કાયર માણસોની ઉપદ્રવકારક ટોળી (પહેલાં ગમે તેટલું જોર બતાવી નબળી પડી જાય છે).