ગુજરાતી માં બગલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બગલો1બગલો2

બંગલો1

પુંલિંગ

 • 1

  એક વિશિષ્ટ જાતનું મકાન.

ગુજરાતી માં બગલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બગલો1બગલો2

બગલો2

પુંલિંગ

 • 1

  એક જાતનું વહાણ.

 • 2

  નર બગલું; બક.

ગુજરાતી માં બગલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બગલો1બગલો2

બગલો

પુંલિંગ

 • 1

  નર બગલું; બક.