બગલો પ્રાવટ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બગલો પ્રાવટ બેસવો

  • 1

    બગલાની જેમ ઢોંગ કરવો.

  • 2

    દેવાળું કાઢવું.