બંગાળીતોલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બંગાળીતોલ

  • 1

    ૮૦ રૂપિયાભારના શેર પ્રમાણેનું તોલ.